Bizalmi vagyonkezelés

     kézfogás

A bizalmi vagyonkezelés jogintézménye 800 éves, és az angolszász jog hatálya alatt működő országokban van igazán nagy hagyománya.

2014.03.15. – től az új PTK Magyarországon is lehetővé tette bárki számára, hogy éljen ezzel a hasznos és nagyon sok mindenre használható lehetőséggel.

Az üzleti és magánéletben egyaránt rendkívül sok érdekből és módon használható a vagyon védelmére, annak biztonságba helyezésére, megóvására.

A Trust –ok (bizalmi vagyonkezelés) fogalma, története:    

trust1_362x272t2_ic 

A vagyonkezelés fogalma olyan ősi, mint a vagyon maga. A vagyonkezelés eredeti értelmében nem más, mint valamely vagyontárgynak vagy vagyoni értékű jognak a tulajdonostól elkülönülő személyre (másra) való rábízása.

A vagyonkezelés gyökerei, mint minden ma ismert fogalom, a római jogra visszavezethető. A római jogban a tulajdonos korlátlan hatalommal rendelkezik a vagyona felett. A jogfejlődés során a római jog leginkább a germán jogban élt tovább, míg az angolszász területeken sajátos fejlődés ment végbe.

A „trust” koncepciója nyilvánvaló volt és magától adódott azokban az időkben, amikor egy nemesembert vagy egy lovagot háborúba küldtek, vagy keresztesként harcolt. A föld és a tulajdon kezelése ekkor egy hűséges jó barátra vagy harmadik félre szállt, akiben megvolt a bizalom (innen az elnevezés), hogy azt a kijelölt kedvezményezett hasznára kezelje. Ha az eredeti tulajdonos elhunyt a csatában vagy cselekvőképtelenné vált, akkor a vagyonkezelő („trustee”, a barát, aki kezeli és igazgatja a vagyont) biztosította a tulajdonos akaratának megvalósulását. Ez lett a vagyonkezelői szerződések alapja.

A mai értelemben vett vagyonkezelés felek közötti magánszerződés. A vagyonkezelő (Trustee) az eszközöket úgy hasznosítja, hogy a tulajdon jogilag elválik a hasznosítótól, úgy, hogy a tulajdonos vagyonát védelem és bizonyos adóelőnyök illetik meg.

Az adózás nagy probléma mindenhol a világon. Az angolszász jog hatálya alatt működő országokban és területeken a bizalmi vagyonkezelés három alapvető probléma miatt nagyon népszerű:

  • egyrészt jelentősen csökkenhet a társaság vagy személy által befizetendő adó,
  • másrészt a vagyon számára nagyfokú biztonságot nyújt,
  • harmadrészt a vagyon eredeti tulajdonosa anonim, kiléte nem megismerhető. 

 

Mi is pontosan a trust?

A mai modern értelemben vett trust (bizalmi vagyonkezelés) alapvetően felek közötti magánszerződés. A trust-struktúrákat azért hozzák létre és arra használják, hogy az eszközöket egy független jogi entitás tulajdonaként védelem alá helyezzék, így elválasztják azt a korábbi tulajdonostól és lehetővé teszik a védelem (megőrzés) és az adóelőnyök bizonyos típusainak megvalósítását.

A “névtelen” vagyonkezelés lehetősége és legalitása:

A bizalmi vagyonkezelésnek egy speciális, nem elhanyagolható jelentőségű alkalmazási körét képezik továbbá az úgynevezett anonim vagyonkezelési struktúrák. Ezek célja, hogy a vagyonkezelésbe bevont vagyon gazdasági tulajdonosai, kedvezményezettjei rejtve maradjanak a nyilvánosság elől. A bizalmi vagyonkezelés szabályai ezt lehetővé teszik.

A vagyonkezelésbe adott vagyon jogi értelemben vett tulajdonosának ugyanis a vagyonkezelő minősül, így az ingatlan-nyilvántartásban, és más hatósági nyilvántartásokban is ő szerepel tulajdonosként. Ezek az anonim struktúrák a közhiedelemmel ellentétben nem feltétlenül illegális célra jönnek létre.

Sok esetben ugyanis érthető és jogos érdek fűződik ahhoz, hogy a nyilvánosságnak ne legyen rálátása a magánszemély vagyonára. Analógiaként felhozható a banktitok kérdése: mindenki számára magától értetődő, hogy nem tartozik a nyilvánosságra, hogy ki mekkora összeget tart a bankszámláján.

Miért kezelik az emberek a vagyonukat trustokban?

pénzes zsák

Ha valaki gondol az adózásra vagy a vagyonának jogi támadással (hitelezőkkel, végrehajtással) szembeni védelmére, akkor a Common Law Trust igénybevételét érdemes megfontolnia. Az igazság az, hogy  ez a kedvelt struktúra és nem az egyetlen, amit az ügyfelek figyelmébe ajánlható. Bizonyos esetekben ez a struktúra sokak számára igen előnyös lehet.

A trust-struktúra másik kulcselőnye abból adódik, hogy az ingatlanadók és az átruházási illetékek tervezhetőek. Ráadásul, ha a vagyon tulajdonos örököse (közeli hozzátartozó) a kedvezményezett, a trust megoldja az örökösödés problémáját is.

A trustoknak van egy másik előnyük. Előfordulhat, hogy fizikai vagy lelki nehézségei lépnek fel. Ekkor biztonságot adhat, hogy van egy harmadik fél, aki képes a rábízott vagyont a kliens javára működtetni (különös tekintettel a tőke – és tulajdonirányításra).

A bizalmi vagyonkezelő általános kötelezettségei:

Elsősorban a körültekintő és lojális magatartás. A vagyonkezelőnek ésszerűen úgy kell gondját viselnie a rábízott vagyonnak, mintha az a sajátja lenne.

A vagyonkezelőnek nem szó szerint, hanem a szerződés szellemében kell eljárnia. Ha a betű szerinti értelmezés rontaná az átruházó akaratának érvényesülését, akkor előre nem látott körülmények esetén a vagyonkezelő azon megfelelően dokumentált és indokolt módon túlléphet.

 

A bizalmi vagyonkezelés lehetséges területei:

Materiális vagyonok működtetése

E000420

A materiális vagyonok valós működtetése a vagyonkezelés legösszetettebb feladata. A működtetendő materiális vagyon lehet vállalat, ingatlan vagy ingóság.

 Az ingatlanok kezelése és hasznosítása

nem személybiztosítás

Az ingatlanokkal kapcsolatos vagyonkezelési feladatok a többi területen végzett vagyonkezelési feladatokhoz hasonlóan két részből állnak: a vagyon megóvásából és a vagyon hasznosításából.

Az ingatlanoknál még inkább tapasztalható a vagyon tulajdonosának és kezelőjének szétválása. Az irodaházaknál például, amelyek zöme fejlett tőkepiacú országokból származó befektetők által alapított cégek kezében van, ez ma már Magyarországon is általános.

A művészeti alkotások (képek, szobrok) vagyonkezelése

Művészeti alkotás

A materiális vagyonkezelés egyik legérdekesebb területe, amely hazánkban még nem jellemző. A magyar gyakorlat ezen a téren igen egyszerű: mielőtt valakinek az ilyen típusú hagyatéka, gyűjteménye elherdálódna, azt (más megoldás híján) egy múzeumra kénytelen hagyni. Az angolszász jog sokkal színesebb, szerteágazóbb lehetőséget kínál a művészeti alkotások vagyonkezelésére. A múzeumra hagyáson túl lehetséges az átruházás vagyonkezelőre vagy vagyonkezelő szervezetre. Ebben az esetben a vagyonkezelő a vagyonkezelés szabályai és az átruházó instrukciója alapján kell kezelje a vagyont. Ez annyira szokásos, hogy az amerikai szépirodalomban is számos példát találni rá.

Pénzügyi vagyon kezelése

temp

A pénzügyi vagyon kategóriájába minden likvid ingó eszköz (a pénzen túl az értékpapírok: az állampapír, a részvény, a kötvény, a hitellevél, a jelzáloglevél, a közraktárjegy, a váltó stb.) beletartozik. Ezek vagyonkezelése azért külön kategória, mert a vagyonkezelő ezen dologi eszközök között az átruházó vagy megbízó utasításai és elvárásai szerint nagy  szabadsággal átközlekedhet, azokat az elérni kívánt cél érdekében bármikor bármelyikbe legjobb belátása szerint transzformálhatja.

Az angolszász onshore és offshore területeken százezer számra találni pénzügyi vagyonkezelőket. Fontos leszögezni, hogy a vagyonkezelők nem azonosak az alapkezelőkkelA vagyonkezelő a hazánkban meglévő pénzügyi szolgáltatók közül leginkább a private banking szolgáltatókhoz áll közel.
A vagyonkezelőre a pénzügyi eszközeinket átruházzuk, hogy azok haszna a kedvezményezettek (elsősorban családtagjaink) biztonságát garantálják.

Egy jól felkészült vagyonkezelőtől elvárható, hogy az átruházó aktív partnere legyen abban, hogy meghatározza és megfogalmazza elvárásait és pénzügyi célját. A vagyonkezelő köteles megóvni, növelni és menedzselni a rábízott pénzügyi eszközöket. A vagyonkezelőnek úgy kell kezelnie a rábízott eszközöket, mintha az a legjobb barátjáé vagy családtagjáé lenne.

A vagyonkezelés eleve óriási bizalmat igényel az átruházó részéről. Ez különösen jól érzékelhető a pénzügyi vagyonoknál. Ennek a bizalomnak meg kell teremteni a jogi és erkölcsi alapjait. Az angolszász országokban egy többszörös gyilkos erkölcsi megítélése nem olyan súlyos, mint egy megtévedt vagyonkezelőé. Ez meglehetősen ritka, és ha előfordul, akkor a vagyonkezelő cége akár a tönkremenetelig finanszírozza az okozott kárt. Ilyen eset volt a Barclay’s Bank esete, a bank egyik brókere eltőzsdézte 1998-ban a kezelésére bízott 160 millió dollár összeget. Az összeget a bank teljes egészében kifizette az átruházóknak, a bróker nyolc év börtönbüntetést kapott.

aktív vagyon kezelés

Tevékenységi területei:

Banki tevékenység:

A Trust bankolása során,  csekkek beváltása, megtakarítások, pénzpiaci műveletek, biztonsági letétkezelés. A Trust, vagy megbízottjaik jogosultak kölcsönt adni és kapni harmadik személynek vagy személytől.

Brókeri tevékenység:

A Trust jogosult bármilyen ország bármilyen jellegű értékpapírjával haszon érdekében kereskedni, befektetni és újrabefektetni kötvényeket, állampírokat, mutual fund-okat, bankjegyeket, ingatlanjelzálogot mind az Egyesült Államokban, vagy bármely országban. Jogosult továbbá    befektetni bármely bank, trust társaság, életbiztosító társaság common trust tőkéibe, opciókba, árucikkekbe, derivatívakba, egyben jogosult eltekinteni a befektetési diverzifikáció elvétől.

Gazdasági működés, személyes tulajdon kezelése:

A Trust jogosult más, személyközösségekbe, egyesületekbe, közös vállalatokba belépni, megállapodásokat, szerződéseket kötni, szabadalmakkal, védjegyekkel foglalkozni, működtetni, menedzselni, eladni vagy felszámolni bármely, a trust-tal vagy a trust törzsvagyonával kapcsolatos   üzletet vagy üzleti érdeket, a trust-ot valamely jogszerű üzletbe vagy üzleti tevékenységbe   bekapcsolni. Jogosult továbbá lépeseket tenni szervezetek létrehozására, vagy társaságok elszámolására, amennyiben szükségesnek mutatkozik.

Ingatlan fejlesztés:

A Trust teljeskörűen jogosult megszerezni, kezelni, eladni ingatlanokat, kicserélni, megterhelni, befektetni opciókat, bérbe adni, bérbe venni, módosításokat, változásokat eszközölni, feltételeket és korlátozásokat megfogalmazni, használati engedélyeket beszerezni, jelzálog-befektetéseket eszközölni lejárat után a megújítás lehetőségével vagy anélkül, illetve egyéb módon rendelkezni az ingatlan vagyonnal.

Különböző vagyontárgyak kezelése:

A Trust köteles gondoskodni, megtartani, karbantartani, megnövelni a Trust törzsvagyonát képező vagyonelemeket, az értékteleneket elhagyni, a vagyontárgyakat felosztani természetben vagy osztalék formájában. Jogosultak továbbá venni, eladni, zálogba venni aranyat, ezüstöt, gyémántot és más drága- vagy féldrágaköveket, fémeket vagy gyűjteményeket (antikvitást, bélyegeket stb.)

money

 

Az ügyfeleink részéről tapasztaltunk egyre növekvő érdeklődést, és mi ismerünk akik bizalmi vagyonkezelői szolgáltatásokat nyújtanak magas színvonalon, garanciákkal és referenciákkal. Az elmúlt évek során mélyreható tapasztalatot szereztek a bizalmi vagyonkezelés nemzetközi gyakorlatában, így felkészültek arra, hogy teljes körű szakmai szolgáltatásokat nyújtsanak bizalmi vagyonkezelését illetően.